[1]
G. A. Chang Chuyes, « 412 pp»., Mercurio Peruano, n.º 531, pp. 157–158, sep. 2018.